Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.,
Udělený samostatném zprostředkovateli Michaele Fléglové ( dále jen zprostředkovatel),
IČ 637 95 281, se sídlem Polní 81, 46001 Liberec

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s vysvětlením a poučením o ochraně osobních údajů a souhlasím se zpracováním mých osobních údajů pro níže uvedené účely a tímto uděluji souhlas :
- se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v rozsahu nutném pro získání půjčky nebo jiné asistence, včetně citlivých údajů, je-li to nezbytně nutné pro získání půjčky nebo jiné finanční asistence.
- s nakládáním a využíváním rodného čísla dle zákona č. 133/2000Sb., o evidenci obyvatelstva a rodných číslech
- s kopírováním mých dokladů totožnosti, zejména občanského průkazu nebo cestovního dokladu dle zákona č. 328/1999Sb.,o občanských průkazech a zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech
- se zasíláním obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých povinnostech informační společnosti

  • Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů
    (včetně nutného zpracování zprostředkovatelem) pro níže uvedené účely :
    Posouzení mých možností získat požadovaný nebo jiný vhodný produktnebo službu, posouzení mé bonity schopnosti splácet
  • Umožnění Zprostředkovateli, aby mi nabízel své produkty a služby, popřípadě služby a produkty společností či partnerů Zprostředkovatele
  • Zprostředkovatel může opakovaně zpracovat mé osobní údaje, tak aby mohl nabízet produkty a služby, které nejlépe splňují mé potřeby , zájmy a možnosti
  • Využívání a nakládání s mým rodným číslem pro jednoznačnou idetifikaci a přesné a jednoznačné vyhledávání v systémech Zprostředkovatele a veřejně přístupných systémech, pro komunikaci fyzickými a právnickými osobami a úřady, pokud je to nezbytné
  • Využívání kopíí dokladů totožnosti k jednoznačné vizuální kontrole i opakovaně a k předcházení podvodné činnosti

Doba trvání souhlasu
Pokud nebude obchod nebo smlouva se Zprostředkovatelem, případně s partnerem Zprostředkovatele uzavřena, souhlasím se zpracováním osobních údajů po dobu 4 let ode dne podpisu tohoto souhlasu. Pokud bude uzavřen obchod nebo smlouva se Zprostředkovatelem, souhlasím se zpracováním osobních údajů po dobu smluvního vztahu se Zprostředkovatele, případně partnerem Zprostředkovatele, a na dobu dalších čtyř let od splnění veškerých finančních závazků z uzavřené smlouvy, resp. Od zániku smlouvy

Další informace
Souhlasím, aby Zprostředkovatel, využíval jakékoliv mé komunikační adresy, telefony nebo elektronickou poštu, spojení prostřednictvím internetu, popř. jiných komunikačních kanálů umožňující přenos datových, textových, hlasových a obrazových zpráv, a tímto způsobem mi byly zasílány nabídky, informace ohledně mého vztahu se Zprostředkovatelem.
Jsem si vědom, že poskytnutí souhlasu se zpracování osobních údajů je dobrovolné a mohu ho kdykoliv písemně odvolat. Beru na vědomí, že se v takovém případě Zprostředkovatel nebude mít možnost dále mi poskytovat služby nebo bude možnost poskytování dalších služeb výrazně omezena. Povinné informace o Zprostředkovateli jsou zveřejněny na www.financenter.cz .